ise iade saglik raporu derhal fesih karari


ise iade saglik raporu derhal fesih karari


YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/2742K. 2018/23966 T. 8.11.2018
İŞE İADE - SAĞLIK RAPORU NEDENİYLE DERHAL FESİH


Davacının İş Akdinin 4857 S.K. 25/I-B Bendi Hükmü Gereğince Feshedildiği/Bölge Adliye Mahkemesince Savunma Alınmadığından Feshin Geçersiz Olduğuna Karar Verildiği - YİBHGK'nun 2017/9 Esas Sayılı Dosyası İle 4857 S.K. 25/1-B Maddesi Gereğince Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği Yönünde Karar Verilmiş Olup Savunması Alınmayan Davacı Hakkında Bildirim Önelini Altı Hafta Aşan Raporluluk Sebebiyle Feshin Haklı Nedene Dayandığından Davanın Reddedileceği

Gerekçe:

Davacının iş akdi İş Kanunu'nun 25/I-b bendinde düzenlenen ; “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı;belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.” hükmü gereğince feshedilmiştir. ... Bölge Adliye Mahkemesince bu madde kapsamında savunma alınması gerektiği fakat savunma alınmadığından feshin geçersiz olduğuna karar verilmiştir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 19.10.2018 günü, 2017/9 Esas sayılı dosyası ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/1-b maddesi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekmediği yönünde karar verilmiş olup, savunması alınmayan davacı hakkında bildirim önelini altı hafta aşan raporluluk sebebiyle feshin haklı nedene dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.